CAB4SURE

Algemene Voorwaarden CAB4SURE

1. Definities
1.1. Opdrachtnemer: D.M. Taxi, handelend onder de naam CAB4SURE, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74868640.
1.2. Opdrachtgever: de partij (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die één of meerdere Diensten afneemt van Opdrachtnemer en aldus een Vervoersovereenkomst sluit met Vervoerder. Hierna te noemen; Klant.
1.3. Partijen: Klant, Opdrachtnemer en Vervoerder tezamen.
1.4. Diensten: Door Klant bij Opdrachtnemer geboekt vervoer per taxi. Na plaatsen van de opdracht/aanvraag door Klant, wordt door Opdrachtnemer de Dienst aan Vervoerder doorgestuurd. Hierbij speelt de Opdrachtnemer een faciliterende rol bij de betaling van de Diensten.
1.5. Vervoerder: Een bedrijf dat een Dienst uitvoert voor Opdrachtnemer en daarvoor een Vervoersovereenkomst met Klant is overeengekomen.
1.6. Chauffeur: De persoon die door Vervoerder wordt ingezet om de Dienst uit te voeren.
1.7. Vervoersovereenkomst: de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
1.8. Klanttarief: Het tarief voor een Dienst dat de klant afrekent bij de Opdrachtnemer.


2. Aanbiedingen en offertes
2.1. Ieder door Opdrachtnemer gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kan door Opdrachtnemer te allen tijde worden herroepen. Dit geldt ook indien in het aanbod of de offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen.
2.2. Opdrachtnemer biedt een taxi-app aan dat Klant in staat stelt om Diensten van een Vervoerder af te nemen.
2.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de Vervoersovereenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien het aanbod of de offerte van Opdrachtnemer is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie, staat Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3. Totstandkoming van de Vervoersovereenkomst
3.1. De Vervoersovereenkomst tussen Klant en Vervoerder komt in ieder geval tot stand op het moment waarop:
a. Klant het aanbod of de offerte van Opdrachtnemer via de beschikbaar gestelde taxi-app, mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; èn,
b. Opdrachtnemer het verzoek of de opdracht van Klant, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; èn,
c. Klant, na het aanvaarden van de opdracht door Opdrachtnemer, via een per e-mail toegezonden betalingslink het Klanttarief heeft betaald.
3.2. De identiteit van de Vervoerder wordt direct na aanvaarding van de opdracht door Opdrachtnemer kenbaar gemaakt aan Klant middels een e-mail, tezamen met het verzoek via de betalingslink het Klanttarief te betalen.
3.3. Het is mogelijk dat de Vervoerder van een Dienst gewijzigd wordt, Klant krijgt hiervan tijdig bericht middels een e-mail.

4. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
4.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en het afnemen van de Diensten via de taxi-app van Opdrachtnemer en op alle Vervoersovereenkomsten die tussen Klant en Vervoerder tot stand zijn gekomen. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
4.2. Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zodra de Klant, via de taxi-app, mondeling, schriftelijk of per e-mail, een aanvraag van een Dienst.
4.3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden onverkort, van deze bepalingen kan alleen schriftelijk worden afgeweken na expliciete schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtnemer.
4.4. De Algemene Voorwaarden worden digitaal aan Klant ter beschikking gesteld, voordat hij het aanbod of de offerte van de Opdrachtnemer aanvaard.
4.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5. Uitvoering van de Diensten
5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Klant, gaat Vervoerder geen resultaatverplichting aan, maar een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zorgvuldig en bekwaam uit te voeren.
5.2. Klant zal aan Opdrachtnemer alle informatie doen toekomen waar Opdrachtnemer om heeft gevraagd, of waarvan Klant in redelijkheid moet begrijpen dat Opdrachtnemer deze nodig heeft voor een juiste uitvoering van de Diensten. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Stelt Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer verlangde informatie beschikbaar en loopt de uitvoering van de werkzaamheden hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en een eventuele extra vergoeding voor de Diensten voor rekening van Klant.
5.3. De minimale leeftijd om een Dienst aan te vragen bij CAB4SURE is 18 jaar of ouder. Klant verklaart bij het aanvaarden van het aanbod meerderjarig te zijn. Opdrachtnemer heeft het recht de leeftijd van de Klant te verifiëren. Mocht dit niet overeenstemmen met de werkelijke leeftijd, dan heeft Opdrachtnemer het recht om de Vervoersovereenkomst per onmiddellijke ingang te beëindigen en de Dienst niet uit te laten voeren. Klant heeft in dit geval geen recht op restitutie.
5.4. Opdrachtnemer is gerechtigd om Klant te blokkeren en het aanvaarden van het aanbod van de Opdrachtnemer onmogelijk te maken. Indien Opdrachtnemer hiertoe besluit, zal Opdrachtnemer Klant hierover terstond informeren per e-mail.
5.5. Vervoerder en zijn personeel zijn te allen tijde gebonden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Diensten, welke reeds van kracht is of in de toekomst van kracht wordt, voor zover de toepasselijkheid van deze wet- en regelgeving door Partijen niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
5.6. Vervoerder zal bij de uitvoering van de Diensten uitsluitend personen inzetten die voldoende deskundig zijn en over de juiste kwalificaties beschikken, ongeacht of deze personen in dienstbetrekking zijn bij Vervoerder of door Vervoerder worden ingehuurd of ingeleend.
5.7. Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen voor het goed functioneren van de website en taxi-app, maar kan geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zal functioneren.
5.8. Klant kan bij Opdrachtnemer vragen stellen en klachten indienen over de uitgevoerde Dienst en/of de service van Vervoerder.
5.9. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verwerken van de betaling van Klant met betrekking tot de door Klant aanvaarde Dienst. De Vervoersovereenkomst komt alleen tot stand na tijdige betaling van het Klanttarief.

6. Aanvraag Dienst
6.1. Klant kan in heel Nederland via de taxi-app van Opdrachtnemer, mondeling, schriftelijk of per e-mail een Dienst afnemen bij Opdrachtnemer. Vraagt Klant een Dienst aan waarvan de aanvangstijd binnen zestien (16) uur vanaf moment van aanvraag zal plaatsvinden, kan er een spoedboekingstoeslag gelden.
6.2. Bij Diensten van en naar luchthavens geldt er een speciale luchthavenkorting. Bij Diensten vanaf de luchthaven dient Klant de vluchtgegevens door te geven bij de aanvraag. Hier kan de Vervoerder, indien mogelijk met zijn planning, rekening mee houden. Met het opgeven van het ophaaltijdstip dient Klant zelf rekening te houden met eventueel opgelopen of op te lopen vertragingen. Door klant opgegeven ophaaltijdstip is leidend voor de Vervoerder.
6.3. Na het aanvragen van een Dienst ontvangt Klant direct een bevestiging van de aanvraag. Nadat Vervoerder de Dienst via Opdrachtnemer heeft geaccepteerd ontvangt Klant een tweede bevestiging. Vervolgens ontvangt Klant de gegevens van de Vervoerder en een betalingslink. Indien de betaling heeft plaatsgevonden, pas dan is het Vervoersovereenkomst definitief. Indien er geen Vervoerder beschikbaar is op het opgegeven ophaaltijdstip, zal Klant hiervan door Opdrachtnemer op de hoogte gesteld worden. Opdrachtnemer zal dan kijken naar een alternatief, zoals bijvoorbeeld een ander ophaaltijdstip of eventueel een Vervoerder die zich (nog) niet heeft aangesloten bij Opdrachtnemer.
6.4. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het aanvragen van zijn Dienst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuist door Klant doorgegeven (vlucht-)gegevens. Indien de door Klant doorgegeven gegevens niet blijken te kloppen, kan Klant deze aanpassen door per e-mail contact op te nemen met Opdrachtnemer (info@cab4sure.nl).
6.5. Het is mogelijk om extra bagage, speciale bagage en/of huisdieren mee te nemen tijdens de Dienst. Klant dient dit tijdens de aanvraag van de Dienst aan te geven. Als Klant dusdanig veel bagage meeneemt, dat het inzetten van een taxibusje of meerdere taxi’s nodig is, dient Klant ervoor te zorgen dat hij de juiste vervoerscategorie of meerdere taxi’s aanvraagt. Mocht dit niet gebeurd zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd hier extra kosten voor te vragen. Mocht door Vervoerder blijken toch niet mogelijk te zijn de doorgegeven bagage e.d. mee te kunnen nemen, dan zal Vervoerder contact opnemen met Klant en zal gezocht worden naar een oplossing. Na accepteren van een Dienst is Vervoerder verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Dienst.
6.6. Er gelden 2 vervoerscategorieën; taxi-personenauto en taxibusje. Er wordt geen onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld luxe- en elektrische taxi’s.
6.7. Het is mogelijk om kleine kinderen mee te nemen tijdens de Dienst. Klant is hierbij zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een kinderzitje. Klant kan hierover zelf contact opnemen met Vervoerder.

7. Annuleren of wijzigen van een Dienst
7.1. Klant heeft ten alle tijden het recht om de Dienst te wijzigen of te annuleren.
7.2. Als de Dienst ruim van tevoren (langer dan 8 uur voor het afgesproken ophaaltijdstip) geannuleerd wordt, krijgt Klant betaalde bedragen gerestitueerd, exclusief € 7,50 administratiekosten. Als de Dienst korter dan 8 uur van tevoren geannuleerd wordt, krijgt Klant 75% van de betaalde bedragen gerestitueerd. In de kosten (25%) houden we rekening met een minimaal bedrag van € 7,50 voor de administratiekosten. Als de Dienst korter dan 4 uur van tevoren geannuleerd wordt, krijgt Klant 25% van de betaalde bedragen gerestitueerd. Als de Dienst korter dan 1 uur van tevoren geannuleerd wordt, heeft Klant geen recht op restitutie.
7.3. Als de ophaal- en/of bestemmingslocatie van de Dienst gewijzigd wordt, dan worden er extra kosten in rekening gebracht als de locatie zich verder bevindt dan het eerder opgegeven adres.
7.4. Zijn er geen tussenstops tijdens de aanvraag van een Dienst aangegeven, en wordt de Vervoerder wel verzocht deze te verrichten, dan de Vervoerder gerechtigd extra kosten in rekening gebracht worden. Deze dienen bij Vervoerder te worden afgerekend.
7.5. Als het ophaaltijdstip van de Dienst gewijzigd wordt, dan kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden. Het kan zijn dat er naar een nieuwe Vervoerder gezocht dient te worden. Het Vervoersovereenkomst is dan weer pas definitief, indien er een nieuwe Vervoerder is gevonden.
7.6. Opdrachtnemer is tot 3 uur van tevoren gerechtigd een Dienst te annuleren, om welke reden dan ook. Klant zal hierbij het volledig betaalde bedrag krijgen teruggestort, maar is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.

8. Uitvoering Dienst
8.1. Vervoerder zal Klant ophalen op het afgesproken tijdstip, zo dichtbij mogelijk bij het ophaaladres en zal Klant hierover informeren.
8.2. Bij Diensten vanaf de luchthaven, dient Klant zo snel mogelijk na landing van de vlucht contact op te nemen met de Vervoerder om af te stemmen waar men elkander treft.
8.3. Klant dient in staat te zijn om zich tegenover Vervoerder te identificeren middels het ontvangen bevestigingsemail, bevestiging in de App of door het tonen van een identiteitsbewijs.
8.4. Als Klant in zijn aanvraag van de Dienst, of na definitieve bevestiging van de Dienst, niet de juiste aantal passagiers en/of bagage heeft vermeld, dan is Vervoerder niet verplicht de extra passagiers en/of bagage mee te nemen. Vervoerder kan hiervoor extra kosten in rekening brengen, die direct aan Vervoerder dienen te worden afgerekend. Klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens.
8.5. De Dienst wordt uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van brancheorganisatie KNV Taxi. Als deze Voorwaarden op enig punt afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen laatstgenoemde prevaleren.

9. No show en wachttijd
9.1. Als 10 minuten na het afgesproken ophaaltijdstip geen taxi is gearriveerd bij Klant, dient Klant altijd eerst contact op te nemen met Vervoerder via het opgegeven telefoonnummer in het bevestigingsemail. Mocht telefonisch contact niet lukken, heeft Vervoerder niet zelf al contact met Klant opgenomen of Vervoerder geeft aan er niet tijdig zal zijn, dient Klant contact op te nemen met Opdrachtnemer. Er zal samen gezocht worden naar een oplossing. Indien er geen oplossing bedacht kan worden, krijgt Klant het volledig betaalde bedrag teruggestort, maar is vervolgens zelf aansprakelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.
9.2. Als Klant niet binnen 10 minuten na het afgesproken ophaaltijdstip op de afgesproken locatie aanwezig is, is er sprake van een ‘no show’. Vervoerder is in de tussentijd verplicht om aantoonbaar pogingen te ondernemen om contact op te nemen met Klant. Mocht telefonisch contact niet lukken, heeft Klant niet zelf al contact opgenomen, is klant nog steeds niet aanwezig of Klant geeft aan er niet tijdig te zullen zijn, dient Vervoerder contact op te nemen met de Opdrachtnemer. Vanaf dit moment heeft Klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.
9.3. Bij vervoer vanaf de luchthaven geldt er een andere wachttijd voor Klant èn Vervoerder, namelijk 30 minuten na het afgesproken ophaaltijdstip. Klant dient tijdens de aanvraag van de Dienst ruim rekening te houden met enig oponthoud. Als de Klant eerder opgehaald kan worden, kan Klant dit zelf aan Vervoerder verzoeken. Als de Klant ernstige vertragingen heeft opgelopen, dient Klant direct contact op te nemen met Vervoerder. Indien Vervoerder de mogelijkheid heeft om te wachten, dan is Vervoerder gerechtigd extra (wachttijd-)kosten in rekening te brengen. Het wachttarief bedraagt maximaal € 46,29 per uur en dient direct aan de Vervoerder te worden afgerekend. Verder geldt dezelfde bepalingen zoals in Artikel 9.1. en 9.2.
9.4. Mocht de daadwerkelijke landingstijd dusdanig vertraagd zijn (minimaal 3 uur), waardoor het onmogelijk zou zijn geweest hier rekening mee te houden tijdens de aanvraag van de Dienst, zal Klant het volledig betaalde bedrag gerestitueerd krijgen (minus € 7,50 administratiekosten). Klant is wel zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer. Vervoerder is gerechtigd de Dienst niet uit te hoeven voeren.

10. Vergoeding en facturering
10.1. In de door Partijen overeengekomen vergoeding voor de Diensten zijn alle kosten van Opdrachtnemer begrepen, tenzij anders overeengekomen. Alle door Opdrachtnemer in zijn offerte of factuur genoemde bedragen zijn inclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen.
10.2. Betaling dient direct na het ontvangen van de betalingslink te worden verricht. De betalingslink wordt tezamen met de contactgegevens van de Vervoerder verstuurd. De aanvraag is pas definitief nadat het tarief betaald is. Klant doet afstand van zijn recht om een vordering op Opdrachtnemer te verrekenen met de facturen van de Opdrachtnemer of zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer om die reden op te schorten.
10.3. Bezwaren tegen een factuur van Opdrachtnemer dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst door Klant aan Opdrachtnemer gemeld te worden. Een gedeeltelijke betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Klant ten aanzien van het onbetwiste gedeelte niet op.
10.4. Indien Klant in gebreke blijft met betaling tot 24 uur na het ontvangen van het betalingslink, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer is gerechtigd de aangevraagde Dienst af te wijzen.
10.5. Tol- en veergelden, alsmede kosten voor extra gereden kilometers door het wijzigen van de route door Klant, nadat deze is ingestapt bij Vervoerder, dienen direct aan de Vervoerder te worden voldaan.
10.6. De klant is zelf vrij in het al dan niet geven van een fooi aan de Vervoerder en de hoogte hiervan. De fooi is niet bij de prijs inbegrepen.
10.7. De bij aanvang van de uitvoering van de Diensten overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment bestaande taxitarieven uitgegeven door de Rijksoverheid inclusief een door Opdrachtnemer vastgesteld kortingenstaffel. Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen nadat de Rijksoverheid de nieuwe taxitarieven heeft bepaald. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd ten alle tijden zijn kortingenstaffel aan te passen.

11. Geheimhouding
11.1. Ieder der partijen zal vertrouwelijke informatie van de anderen partij met strikte vertrouwelijkheid behandelen. Partijen komen overeen dat zij:
a. Geen vertrouwelijke informatie voor een ander doel dan voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie verstrekt is te zullen aanwenden; en
b. Vertrouwelijke informatie als strikt geheim zullen behandelen en deze niet openbaar zullen maken of onthullen aan derden, daaronder begrepen andere klanten van Opdrachtnemer, concurrenten van Klant, het publiek of de pers.
11.2. Ieder der partijen zal slechts vertrouwelijke informatie verstrekken aan haar directeuren, personeel, gelieerde maatschappijen, advocaten, onderaannemers, tussenpersonen, hulppersonen en/of accountants, indien hij van oordeel is dat deze dienen te beschikken over de vertrouwelijke informatie teneinde hun werkzaamheden voortvloeiend uit of verband houdende met de Vervoersovereenkomst te kunnen uitvoeren. Een partij zal de in dit artikel genoemde personen voorafgaand aan de ter beschikkingstelling van vertrouwelijke informatie nadrukkelijk over het vertrouwelijke karakter informeren en hen een gelijke geheimhoudingsverplichting opleggen als geldt voor die partij zelf.
11.3. Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van dit artikel 11 is het ieder der partijen toegestaan vertrouwelijke informatie openbaar te maken, c.q. te onthullen, indien deze partij daartoe op grond van een rechterlijk bevel of wettelijke verplichting gehouden is, mits:
a. Bij de onthulling de belangen van de partij, aan wie de vertrouwelijke informatie toebehoort, voldoende beschermd worden overeenkomstig de Overeenkomst; en
b. De onthullende partij de andere partij dusdanig tijdig op de hoogte heeft gebracht van deze verplichte onthulling dat de andere partij voldoende tijd heeft om een dergelijke onthulling bij de bevoegde instantie aan te vechten, mits een dergelijke melding is toegestaan.
11.4. Ieder der partijen zal op schriftelijk verzoek van de andere partij en in ieder geval bij beëindiging van de werkzaamheden of de Vervoersovereenkomst, om welke reden dan ook, alle vertrouwelijke informatie, die zij van de andere partij onder zich heeft retourneren en/of vernietigen, zonder daarvan een kopie in enigerlei vorm of op enigerlei gegevensdrager achter te houden, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

12. Privacy
12.1. Indien in het kader van uitvoering van de Diensten persoonsgegevens worden verwerkt door Klant of Opdrachtnemer zullen partijen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving in acht nemen.
12.2. Bij de aanvraag van een Dienst geeft de Klant akkoord op het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens aan de Vervoerder.
12.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht Klant te benaderen voor zaken als nieuwsbrieven, winacties, presentjes, etcetera. Dit kan zowel on- als offline gebeuren, maar alleen op de door Klant verstrekte (mail-) adressen.

13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1. De totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Diensten zal geen invloed hebben op de intellectuele eigendomsrechten van een partij en houdt geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de andere partij, noch worden aan een partij gebruiksrechten (licenties) verleend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.
13.2. Het is Klant niet toegestaan gebruik te maken van verstrekte stukken, het logo en handelsmerken van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijke toestemming daarvoor heeft gegeven. Alle door Opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van Opdrachtnemer.
13.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de vergaarde kennis die bij de uitvoering van de Dienst tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Klant aan derden wordt verstrekt.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Opdrachtnemer handelt als een bemiddelaar voor Vervoerder en speelt een faciliterende rol bij de betaling van de aangevraagde Dienst(en). De Vervoersovereenkomst komt tot stand tussen Klant en Vervoeder na het aanvragen van een Dienst èn betaling van het geldende tarief door Klant.
14.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Hieronder vallen in ieder geval omzetderving, winstderving, gemiste besparingen, verloren gegevens, persoonlijk letsel of eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die enigszins voortkomt uit het gebruik van de door Vervoerder aangeboden (vervoers-)diensten. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid berust bij de Vervoerder, conform Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van KNV Taxi.
14.3. Geen van de in deze algemene voorwaarden vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen is van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Klant of Vervoerder, of personeel van Vervoerder of in geval van overlijden of lichamelijk letsel.
14.4. Klant is verplicht klachten over de Diensten direct te melden aan Opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
14.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming die voortvloeit uit oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen invloed op heeft.
14.6. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor aan Klant geleverde Dienst(en) meer dan vijfhonderd euro (€ 500,-) bedragen.

15. Overmacht
15.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van hun verplichtingen uit de Vervoersovereenkomst indien en voor zover de tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een omstandigheid die overmacht oplevert. Onder overmacht wordt onder meer niet verstaan: het niet voldoen aan een garantie, tekort aan personeel, interne criminele handelingen, stakingen van personeel (tenzij het een landelijke, branche-overstijgende staking betreft of een branchewijde staking die buiten de controle van het management van Vervoeder plaatsvindt), ziekte van personeel (tenzij sprake is van een epidemie of pandemie), vertraging in de aanlevering van Diensten van derden, gebrekkig materiaal, toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad aan de zijde van derden die door een partij zijn ingeschakeld en/of liquiditeit- of solvabiliteitsproblemen.
15.2. Indien een partij als gevolg van overmacht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, dient die partij de andere partij hiervan onverwijld melding te doen. Indien een partij een beroep doet op overmacht zal die partij onmiddellijk aan Klant een herstelplan overhandigen om de gevolgen van de overmachtssituatie zo spoedig mogelijk op te lossen of te beperken.

16. Diversen
16.1. De uitvoering van de Diensten of de inhoud van de Vervoersovereenkomst tussen Klant en Vervoerder zal niet worden beschouwd als het bestaan of doen ontstaan van een agentschap of joint venture tussen beide partijen. Het is geen der partijen toegestaan om enige verplichting (mede) namens de andere partij aan te gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
16.2. Ingeval een opdracht aan Opdrachtnemer wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn ter zake van de Diensten.
16.3. Klant zal geen Vervoerders van Opdrachtnemer of personeel van Vervoerder benaderen met het verzoek om bij Klant in dienst te treden of volgende Diensten uit te voeren. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen partijen en tot zes (6) maanden na beëindiging daarvan

17. Toepasselijk recht/geschillen
17.1. Alle rechtsverhoudingen tussen Klant en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden en Vervoersovereenkomst van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
17.2. De rechter binnen het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Klant en Opdrachtnemer kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

D.M. Taxi
Fahrenheitstraat 690
2561 DM Den Haag
06-16504242
info@cab4sure.nl